Privatumo politika

INTERNETO SVETAINĖS WWW.LINASKY.LT
PRIVATUMO POLITIKA

UAB „TOLINA“, juridinio asmens kodas 304522116, buveinės adresas Lietuvininkų g.3, Šilutė (toliau šiame dokumente vadinama Bendrove) itin gerbia Jūsų (šiame dokumente dar vadinamų Lankytojais arba Duomenų subjektais) privatumą, todėl renka, saugo, naudoja bei atskleidžia Jūsų asmeninius duomenis, įskaitant Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate naudodamiesi Bendrovės internetiniu tinklalapiu www.linasky.lt (šiame dokumente dar vadinamas Tinklalapiu arba internetiniu puslapiu), tik taip, kaip tai aprašyta šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) bei vadovaudamasi taikytinų teisės aktų reikalavimais.

 

I. SĄVOKOS

1.1. Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi reikšmę, apibrėžtą Tinklalapio naudojimo tvarkoje, kituose Taisyklių dokumentuose ir (arba) kituose reikalavimuose ir instrukcijose, prieinamose Tinklalapyje, išskyrus atvejus, kiek šiame dokumente bei žemiau didžiąja raide rašomoms sąvokoms suteikiama nurodyta reikšmė:

1.1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius).

1.1.2. Slapukai (angl. Cookies) – mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi jungiatės prie Tinklalapio. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti Jūsų naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis – prisiminti Jūsų pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą.

 

Slapukai taip pat padeda Jus atpažinti, kai grįžtate į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik Jums ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Jums slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Jūsų laiką.

1.1.3. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.1.4. Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu.

1.1.5. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Bendrovė užtikrina Jūsų Asmens duomenų, pateiktų naudojantis Tinklalapio priemonėmis, saugumą ir konfidencialumą Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis.

2.2. Perduodami Asmens duomenis per Tinklalapį, Jūs patvirtinate, jog sutinkate su Privatumo politika, taip pat patvirtinate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

2.3. Privatumo politika yra privaloma bet kuriam asmeniui, kuris lankosi Tinklalapyje ir (ar), naudodamas jame įdiegtas priemones. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika ar bet kuria jos nuostata, Jūs turite teisę nesinaudoti Tinklalapiu ir bet kokiomis paslaugomis, įrankiais, prieinamais Tinklalapyje, ar bet kokiu kitu Tinklalapio turiniu.

2.4. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai per mūsų Tinklalapį ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

2.5. Bendrovė naudoja visas organizacines ir technines priemones tam, kad būtų apsaugoti Jūsų asmens duomenys, kurie yra renkami paslaugų teikimo tikslais.

 

III. DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

3.1. Bendrovė turi teisę rinkti ir tvarkyti Jūsų Asmens duomenis šiais tikslais:

3.1.1. kelionių planavimas ir organizavimas bei kitų paslaugų suteikimas;

3.1.2. transporto (oro, vandens ir žemės ) bilietų pardavimas;

3.1.3. turistinių paslaugų ir informacijos apie naujas keliones teikimas;

3.1.4. rinkodaros tyrimai;

3.1.5. skolų išieškojimas;

3.1.6. veiklos statistika;

3.1.7. tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių siuntimas);

3.1.8. vidaus administravimas;

3.1.9. sutartinių santykių administravimas bei vykdymas siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su tiekėjais, partneriais bei klientais vystant verslą, teikiant paslaugas ir bendradarbiaujant.

3.2. Paslaugų teikimui ir paslaugų pardavimo sutarties sudarymo tikslais yra renkami šie asmens duomenys:

3.2.1. Kontaktinė informacija (vardas, adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

3.2.2. Indentifikavimo informacija (asmens kodas, gimimo data, amžius, lytis, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data ir vieta;

3.2.3. Finansinė informacija (banko sąskaitos numeris, mokėjimų duomenis, pervestos pinigų sumos už prekes ir paslaugas);

3.2.4. prekybinė informacija (įsigytos prekės ir paslaugos, išleistos pinigų sumos);

3.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais yra renkami šie asmens duomenis:

3.3.1. Elektroninio pašto adresas;

3.3.2. Vardas ir pavardė;

3.3.3. Telefono numeris.

3.4. Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintuose dokumentuose ir (arba) Bendrovės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.

3.5. Renkant ir tvarkant asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų Asmens duomenų saugojimo terminas yra 2 metai nuo Sutikimo gavimo dienos.

3.6. Pasibaigus Asmens duomenų saugojimo terminui, Asmens duomenys yra ištrinami be galimybės jų atgaminti.

3.7. Paslaugų sutarties sudarymo tikslais Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.

3.8. Tiesioginės rinkodaros tikslais Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra iš Jūsų gautas sutikimas.

 

IV. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS IR DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

4.1. Bendrovė turi teisę atskleisti Jūsų Asmens duomenis, kai to reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus, taip pat įgyvendinant teisėtas ir pagrįstas, t. y. atitinkančias teisės aktų reikalavimus, Bendrovės politikas ir taisykles, pvz., atsakant į gautus skundus ar kitokius skundus, kai pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės ar teisėti interesai arba siekiant apsaugoti kitus asmenis, jų teisėtus interesus ar turtą.

4.2. Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad Bendrovė teiktų Jūsų Asmens duomenis:

4.2.1. tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmens duomenis (ar tretiesiems asmenims, apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga);

4.2.2. verslo subjektams, tuo atveju, jei Bendrovė susijungtų su kitu juridiniu asmeniu, jei Bendrovė įsigytų kitą juridinį asmenį ar Bendrovę įsigytų kitas juridinis asmuo, taip pat tais atvejais, jei Tinklalapis ar turtas, susijęs su Tinklalapiu, būtų perleidžiamas.

4.3. Neturint aiškiai išreikšto Jūsų sutikimo (išankstinio ar atskiro), Bendrovė tretiesiems asmenims Jūsų Asmens duomenų neperduos, išskyrus atvejus, kai tai būtina Privatumo politikoje įtvirtintų nuostatų įgyvendinimui arba Bendrovė bus teisiškai įpareigota tai padaryti.

4.4. Jūsų sutikimo pagrindu Bendrovė turi teisė perduoti Jūsų Asmens duomenis kitam duomenų gavėjui, kuriam davėte sutikimą tvarkyti Asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu.

4.5. Bendrovei tvarkant Jūsų Asmens duomenis, Jūs turite šias teises:

4.5.1. žinoti (būti informuotiems) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

4.5.2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

4.5.3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

4.5.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

4.5.5. reikalauti, kad Bendrovė apribotų Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

4.5.6. teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

4.5.7. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

4.6. Bendrovė turi teisę nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti 4.5 punkte išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

V. DUOMENŲ APSAUGA

5.1. Bendrovė, visų pirma, stengiasi užtikrinti Lankytojų duomenų saugumą. Siekdama užtikrinti perduodamos informacijos ir duomenų saugumą, Bendrovė įgyvendina technines ir organizacines priemones, atitinkančias paslaugų teikimo saugumo reikalavimus. Bendrovė naudoja pagrįstas elektronines ir procedūrines priemones tam, kad būtų apsaugota turima informacija nuo netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo.

5.2. Nepaisant to, kad Bendrovė naudoja aukščiau nurodytas pagrįstas priemones, Bendrovė negali garantuoti ir negarantuoja Jūsų Asmens duomenų saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama internetu. Be to, Bendrovės įgyvendinamų priemonių gali nepakakti, jeigu Jūs nesilaikysite saugumo reikalavimų.

5.3. Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė Jums pateiktų visą informaciją apie Jūsų Asmens duomenis, kuriuos Bendrovė tvarko, taip pat turite teisę prašyti ištaisyti (pakeisti, papildyti, atnaujinti) arba ištrinti tokius duomenis, arba apriboti tokių duomenų tvarkymą taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka. Jūs taip pat turite teisę prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui bei šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, prašome susisiekti su mumis Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Šiuo taip pat informuojame, jog Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai tuo atveju, jei manote, jog Jūsų teisės, susijusios su Asmens duomenų tvarkymu, yra pažeistos.

 

VI. SLAPUKŲ POLITIKA

6.1. Tinklalapyje naudojami Slapukai. Bendrovė Slapukus naudoja šiais tikslais:

6.1.1. taisyklingam Tinklalapio veikimui ir Duomenų subjekto naršymo pagerinimui;

6.1.2.statistinių Tinklalapio duomenų rinkimui (įskaitant Tinklalapio lankomumui apskaičiuoti) ir Tinklalapio tobulinimui.

6.2. Dalis informacijos surenkama automatiškai tuo metu, kai Duomenų subjektas apsilanko Bendrovės internetiniame puslapyje, kadangi Duomenų subjekto interneto protokolo adresą turi atpažinti Bendrovės serveris.

6.3. Naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu Duomenų subjektas sutinka, kad Duomenų subjekto kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje minimi Slapukai.

6.4. Bendrovės Tinklalapyje naudojami šių tipų Slapukai:

6.4.1. Techniniai slapukai: Bendrovės internetinio puslapio vartotojams Bendrovė stengiasi pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų, Bendrovė naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą. Bendrovės internetinis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.

6.4.2. Funkciniai slapukai: Bendrovė taip pat naudoja funkcinius slapukus, kurie leidžia prisiminti Duomenų subjekto pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu. Pavyzdžiui, slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Duomenų subjekto pasirinktą kalbą, atliktas paieškas ar peržiūras.

6.4.3. Analitiniai slapukai: šio tipo slapukus Bendrovė naudoja siekdama suprasti, kaip Bendrovės lankytojai naudoja Bendrovės internetinį puslapį, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima Duomenų subjekto peržiūrėtus puslapius, Duomenų subjekto naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį Duomenų subjektas renka internetinio puslapio naršymo metu. Taip pat analitinius slapukus Bendrovė naudoja internetinėms reklamos kompanijoms, siekdama analizuoti vartotojų elgesį po to, kai jiems parodoma Bendrovės internetinė reklama. Bendrovė nežino kuris Duomenų subjektas tai yra, renka tik anonimišką informaciją.

6.5. Šių valdymo įrankių tikslas yra užtikrinti Tinklalapio naršymo kokybę, padėti Bendrovei sužinoti Bendrovės internetinio puslapio ir atskirų jo dalių lankomumą, suprasti Bendrovės internetinio puslapio vartotojų srautus, tobulinti Bendrovės internetinį puslapį, internetu teikiamas paslaugas ir geriau patenkinti lankytojų poreikius.

6.6. Kiekvieną kartą lankydamasis Bendrovės internetiniame puslapyje Duomenų subjektas gali priimti ar atsisakyti sprendimo naudotis Slapukais, tačiau tokiu atveju Bendrovė negali garantuoti internetinio puslapio naršymo kokybės. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima Slapukus, bet jei Duomenų subjektas nori, naršyklę gali lengvai modifikuoti, kad jų nepriimtų.

6.7. Duomenų subjektas turi galimybę bet kuriuo metu ištrinti dalį ar visus Slapukus iš savo kompiuterio, ar juos užblokuoti, pasinaudodamas savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus Slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios Bendrovės internetinio puslapio dalys Duomenų subjektui gali neveikti ar veikti netinkamai.

6.8. Jokie Lankytojų duomenys nėra kaupiami Slapukų pagalba.

6.9. Būtinų Slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

6.10. Savo naršyklės programinės įrangos pagalba bet kuriuo metu galite blokuoti Slapukų naudojimą ir pašalinti Slapukus. Išsamesnės informacijos, kaip valdyti Slapukus naršyklėje, ieškokite interneto naršyklės meniu „Pagalba“ skirtuke.

 

VII. TRETIEJI ASMENYS

7.1. Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos klientų ar potencialių klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Be to, Bendrovė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Bendrovei IT, buhalterines ar kitas paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu.

7.2. Duomenų tvarkytojai, tretieji asmenys, turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

7.3. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga. Pateikiamas nebaigtinis sąrašas duomenų tvarkytojų kategorijų:  .

  • kelionių organizatoriai (pvz., UAB ,,Novaturas”, UAB ,,Tez Tour”, UAB „Aza Tours“, UAB ,,Kauno Grūda”, UAB ,,Guliverio kelionės”, UAB ,,Vilturas“, UAB ,,Topturas“);

  • paslaugų teikėjai, aptarnaujantys Bendrovę (pvz., finansinės įstaigos, IT paslaugų teikėjai, advokatai ir advokatų kontoros, konsultantai ir patarėjai ir pan.);

  • kompetentingos valstybės institucijos (pvz., Turizmo departamentas, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Konkurencijos taryba ir kt.)

7.4. Bendrovė nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų. Todėl Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos. Bendrovė neatsako už kitų tinklalapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklalapyje pateikiama nuoroda į kitus Tinklalapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklalapį. Šie tinklalapiai gali turėti savo privatumo politikas, su kuriomis rekomenduojame susipažinti. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklalapio elemento, ar naudodamiesi Tinklalapyje prieinamomis paslaugomis, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklalapio ribų.

7.5. Ši Privatumo politika nurodo tik tokios informacijos naudojimą ir atskleidimą, kurią renkame iš Jūsų per Tinklalapį, nebent Privatumo politikoje būtų aiškiai nurodyta kitaip. Jeigu Jūs per Tinklalapį arba kitus internetinius puslapius atskleidžiate savo Asmens duomenis kitiems asmenims, atitinkamos informacijos naudojimui ir atskleidimui gali būti taikomos kitokios taisyklės.

7.6. Bendrovė nerenka iš trečiųjų asmenų jokios informacijos apie Jus, išskyrus atvejus, kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų, arba pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės. Tačiau vykdydama sutartinius įsipareigojimus Bendrovė Jūsų asmens duomenis gauna:

  • tiesiogiai iš Jūsų (pvz., sudarydami sutartis, teikdami prašymus, prenumeruodami naujienlaiškius, kai Jūs teikiate Bendrovei savo asmens duomenis);

  • iš kelionių organizatorių (pvz., UAB ,,Novaturas”, UAB ,,Tez Tour”, UAB „Aza Tours“, UAB ,,Kauno Grūda”, UAB ,,Guliverio kelionės”, UAB ,,Vilturas“, UAB ,,Topturas“);

  • iš draudimo bendrovių;

  • iš bankų (pvz., Jūsų atliktų mokėjimų informacija);

  • iš kompetentingų valstybės institucijų (pvz., Turizmo departamentas, kitos valstybės institucijos).

 

VIII. ATSAKOMYBĖ

8.1. Duomenų subjektas privalo Bendrovei pateikti išsamius ir teisingus Duomenų subjekto asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus Duomenų subjekto asmens duomenų pasikeitimus. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimus.

8.2. Bendrovė neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Bendrovės internetinio puslapio vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.

8.3. Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrovės internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Bendrovės internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas Duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, ir tik Duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą Duomenų subjektui bei Duomenų subjekto kompiuterinei sistemai.

 

IX. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

9.1. Jei nenurodyta kitaip, programinė įranga, reikalinga Bendrovės paslaugoms, prieinama arba naudojama Bendrovės Tinklalapyje ir intelektualinės nuosavybės teisės (įskaitant autorines teises) į Tinklalapio turinį ir informaciją priklauso Bendrovei. Be išankstinio Bendrovės rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti, versti, adaptuoti ar bet kokiu kitu būdu naudoti bet kurią Bendrovės Tinklalapio dalį (bet kokį turinį, logotipą, programinę įrangą, produktus, paslaugas ar kt.) trečiųjų asmenų komercinėje ūkinėje veikloje. Draudžiama atlikti bet kuriuos kitus veiksmus galinčius pažeisti Bendrovės nuosavybės teises į Bendrovės Tinklalapį, o taip pat prieštaraujančius sąžiningai konkurencijai, reklamai, pažeidžiančius autorių teises, kitus teisės aktus ir galiojančią praktiką.

9.2. Bet koks neteisėtas teisių panaudojimas ar kuris nors iš minėtų veiksmų sudarys esminį Bendrovės intelektinės nuosavybės (įskaitant autorines ir kitas) teisės pažeidimą.

 

X. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

10.1. Bendrovė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama Bendrovės Tinklalapyje.

10.2. Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Bendrovės Tinklalapyje.

10.3. Jeigu Duomenų subjektas nesutinka su nauja Privatumo politika redakcija, Duomenų subjektas turi teisę atsisakyti naudotis Bendrovės Tinklalapiu bei Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

10.4. Jei po Privatumo politikos papildymo arba pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Bendrovės Tinklalapiu ar Bendrovės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas sutinka su naująja Privatumo politikos redakcija.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą Tinklalapyje ar socialinio tinklo paskyroje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir / ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia Privatumo politikos versija visada pateikiama svetainėje www.linasky.lt.

11.2. Asmuo visas savo, kaip duomenų subjekto teises, gali įgyvendinti kreipdamasis į Bendrovės administraciją arba el.paštu info@linasky.lt

 

Prenumeruok mūsų naujienlaiškį Ir gauk geriausius pasiūlymus
Prenumeruoti